Chu tich Quoc hoi NGUYEN THI KIM NGAN tham nha may MXP