Nhà máy MXP1

Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Quy mô thiết kế: 3.500 lao động
Số lao động thực tế: 3.336 lao động