Nhà máy MXP3

Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Quy mô thiết kế: 1.400 lao động
Số lao động thực tế: 1.025 lao động