Nhà máy MXP6

Xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Quy mô thiết kế: 4.000 lao động
Số lao động thực tế: 2.010 lao động