Nhà máy MXP5

Cụm công nghiệp Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Quy mô thiết kế: 4.000 lao động
Số lao động thực tế: 3.466 lao động