Nhà máy MXP7

Xã Quỳnh Xá, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Quy mô thiết kế: 3.500 lao động