Nhà máy MXP8

Cụm công nghiệp Xuân Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Quy mô thiết kế: 4.700 lao động
Số lao động thực tế: 3.717 lao động